Varan bowl

Varan bowl

SKU: C_210009
Handmade, wheel-thrown glazed ceramic bowl.